ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Search


Yazarlara Bilgi - İstanbul Kardiovasküler Araştırmalar Dergisi

1. YAZARLARA BİLGİ

İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi ulusal ve uluslararası makaleleri yayımlayan, çift kör “peer-review” hakemlik sistemi uygulayan açık erişimli akademik tıp dergisidir. Dergi yılda üç sayı yayımlanır. Türkçe ve İngilizce tam metinlere Genel Ağ (İnternet) ulaşımı ücretsizdir (www.icvsr.com)
İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi klinik ve deneysel araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, çalışma ön sonuçlarını içeren kısa bildirileri, konferans, kongre ve toplantılarda sunulmuş ancak yayımlanmamış bildirileri, literatür derlemelerini, editöre mektupları ve bilimsel toplantı duyurularını değerlendirmek üzere kabul eder. Dergide yayımlanan yazıların bilimsel sorumluluğu yazar(lara) aittir.

2. YAZIM KURALLARI

Yazılar derginin makale kabul sistemi üzerinden elektronik ortamda www.icvsr.com adresine gönderilir. Tüm yazılar editör başta olmak üzere, editör yardımcıları, istatistik danışmanları, en az üç danışman-hakem tarafından incelenir.

Derginin yazım kuralları Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org) adlı belge temel alınmıştır. Bu belgenin 2008 güncellemesinin Türkçe çevirisine http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/icmje_08.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Yazım kurallarına uygun yazılmayan yayınlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce başka dergiye gönderilen ve kabul edilmeyen yazılar, hakem raporları ile beraber dergimize gönderilmelidir. Yayımlanmak için kabul edilen yazılar dergi düzenine uygun şekilde gramer, yazım kuralları ve stiller bakımından düzenlenir. İletişimde adı geçen yazara dizgi dosyaları son kontrol ve onay alınması için e-postayla gönderilir. Beş gün içinde yanıt verilmelidir. Onay süreci tamamlandığında yazıya DOI numarası verilir.

3. YAZILARIN HAZIRLANMASI

1. Tüm yazılar A4 boyutlarında yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir.
2. Kaynaklar makale içinde yapılan atıf sırasına göre dizilmelidir. Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil metnin tümü 2 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tireleme olmadan ve 11 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
3. Mümkün olduğu sürece metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” veya “Arial” yazı biçimi kullanılmalıdır.
4. Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır.
5. Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfalar numaralandırılmalıdır (1. sayfa başlık sayfası, 2. sayfa Türkçe özet, 3. sayfa İngilizce özet olacak şekilde). Sayfa numarası her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir.
6. Yazılar herhangi bir kelime işlemci programı ile yazıldıktan sonra “.doc” veya “.rtf” şeklinde kaydedilmelidir. “PDF” formatında gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir.

Derlemeler: Güncel ve ihtiyaca yönelik bir bilgi veya konuyu, ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak tartışan, değerlendiren ve ileride yapılacak çalışmalara yön veren yazılardır. Özet türkçe ve ingilizce, en fazla 250 kelime ile sınırlı, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeden oluşur. Giriş/konu ile ilgili başlıklar/sonuç/öneriler/ kaynak başlıklarından oluşur. Kelime sayısı 5000, kaynak sayısı 50 ile sınırlıdır.

Olgu Sunumları: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, yeni biryöntem öneren ilgi çekici ve öğretici yazılardır. Yeterli sayıda fotoğraf ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Özet türkçe ve ingilizce, en fazla 250 kelime ile sınırlı, bölümsüz, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeden oluşur. Giriş/olgu sunumu/tartışma/kaynak başlıklarından oluşur. Kelime sayısı 700, kaynak sayısı 10 ile sınırlıdır.

Editöryel Yorumlar: Bir makale hakkında yapılan yorum ve analizleri içeren değerlendirme yazılarıdır. Sonunda klinik anlam ve özet bulunur.

Editöre Mektup:İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanmış bir makale hakkında yapılan yorumları, eleştirileri ve katkıları içeren yazılardır. Bu yazıların dışında okurlarımız ilgi alanlarına giren konularda da yazabilirler. Başlık ve bölüm yoktur. Kelime sayısı 500, kaynak sayısı 10 ile sınırlıdır. Editöre mektuplar, hakkında yorum yapılan makalenin yazılı olarak basımından sonraki 4 hafta içinde gönderilmelidir.

Orijinal Görüntü: Klinik bilime dayalı önemli bulguları, yeni tedavi yöntemlerini göstermek amacıyla yapılan yayınlardır. Başlık, tanımlayıcı metin, resim olarak kaynak kullanılmadan toplam 250 kelimeyi geçmemelidir. Bu yazı e-sayfa olarak yayınlanır.

Bilimsel Mektup: Yeni bir buluş ve verileri duyurmayı amaçlayan, klinik açıdan anlamlı ön bildiri niteliğindeki yazılar bilimsel mektup olarak yayına kabul edilir. Bilimsel mektuplar alt başlıksız 2-4 resim/tablo ile birlikte en fazla 900 kelime ve 10 kaynak ile sınırlıdır.

Araştırma makaleleri:

Araştırma makalelerinin yazım düzeni şöyle olmalıdır:
1. Başlık sayfası
2. Türkçe özet ve anahtar kelimeler
3. İngilizce özet ve anahtar kelimeler
4. Giriş
5. Gereç ve Yöntem
6. Bulgular
7. Tartışma, sonuç ve öneriler
8. Teşekkür
9. Çıkar çakışması
10. Fon/finans kaynakları
11. Kaynaklar
12. Şekil açıklamaları
13. Tablolar
14. Şekiller

Başlık Sayfası: Başlık makale içeriğini en iyi şekilde yansıtmalıdır. Başlık sayfası hakem değerlendirmelerinde problem yaşanmaması ve olabilecek geri dönüşler nedeniyle vakit kaybedilmemesi açısından “Tam Metin” içine konulmamalı, ayrı bir dosya olarak sisteme eklenmelidir. Çalışma daha önce sunulmuş ise başlık sayfasında ayrı bir satır olarak bu durum açıklanmalıdır. Başlıkta sırasıyla aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:

1. Yazının başlığı
2. Tüm yazarların açık ad-soyadları ve ünvanları
3. Tüm yazarların kurumları, şehir ve ülke adları
4. Yazışmaların yapılacağı yazarın adı soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi
5. Kelime sayısı (Başlık sayfası, özet, kaynakça, şekil ve tablo açıklamaları dahil)

Özet: Başlık sayfasından sonra ayrı sayfalara Türkçe ve İngilizce olarak makalenin özeti yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en çok 250 sözcük içermelidir. İngilizce özetin altına makalenin türkçe başlığının eklenmesi unutulmamalıdır. Özet aşağıdaki başlıklara göre biçimlendirilmelidir:

1. Amaç (Objective)
2. Gereç ve Yöntem (Material and Methods)
3. Bulgular (Results)
4. Sonuç (Conclusion)
5. Anahtar kelimeler başlıklarını içermelidir.

Özet sayfasının altında en az 2 en çok 5 adet anahtar kelime girilmelidir. Kelimeler birbirlerinden virgül (,) ile ayrılmalı, ilk kelime büyük harf diğerleri küçük harf ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz:www.bilimterimleri.com).

Giriş: Araştırılan konunun özgün amacı ilgili mevcut veriler ile birlikte yazılmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın yöntembilimi ile ilgili özgün açıklamalar verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel metotlar kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Kabul aşamasına gelmiş tüm yazılar detaylı bir istatistiksel değerlendirmeden geçirilir. Mümkün olduğunca standart istatistiksel yöntemler kullanılmalı, daha nadir ve yeni istatistiksel yöntemler kullanıldığında bu yöntemlere ait kaynaklar eklenmelidir. İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımın adı verilmelidir. İstatistiksel değerlendirmeler için “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:Writing and Editing for Biomedical Publication,” belgesinin istatistik bölümündeki öneriler temel alınmalıdır (http://www.ICMJE.org).

Bulgular: Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır. Tabloların çok hacimle olmasından ve dergi sayfa sınırlarını aşmasından kaçınılmalıdır.

Tartışma: Bu bölümde bulgulardan çıkarılan sonuçlar ele alınmalı; bulgular yalnızca ilişkili literatür ışığında yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenmelidir. Konu ile doğrudan ilgisi olmayan genel bilgilere uzun uzun yer vermekten kaçınılmalıdır. İnceleme ve derleme yazılarında başlıklandırma ve bölümler yazarın uygun gördüğü şekilde yapılabilir.

Teşekkür: Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalı, teşekkür bölümü ayrı bir dosya olarak sisteme eklenmeli, “Tam Metin” içine konulmamalıdır.

Çıkar Çakışması: Bu başlık altında yazarların kişisel yükümlülükleri, proje desteği gibi potansiyel tüm çıkar çakışmaları ve varsa rekabet (competing interest) alanları beyan edilmelidir. Eğer çıkar çakışması yoksa bu bölüme “çıkar çakışması: yok” ifadesi yazılmalıdır. Çıkar çakışmalarına ait beyanlar kaynaklar sayfasından önceki sayfanın sonuna, teşekkür yazısından hemen sonrasına yazılmalıdır.

Fon/Finans Kaynakları: Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.

Kaynaklar:Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Metin içinde kaynak gösterme

Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır.

Metin içi örnek:

Özellikle de malnütrisyonun tanınıp önlenmesinde, hastane yatış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşireler tarafından verilen bakım önemlidir.(9) Bu nedenle hemşirelerin nütrüsyon alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olması beklenmektedir.(3,10,11)
Duerksen ve ark.(14) Kanadalı hemşirelerin, yatan hastaların nütrisyon sorunlarıyla ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışmada hemşirelerin yetersiz ve etkin nütrisyonel değerlendirme yapamadıklarını, bunun nedeninin de yardımcı personel eksikliği, zaman yetersizliği ve döküman eksikliği olduğunu belirtmişlerdir.

Metin sonunda kaynak gösterme

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Dergi adları makalenin yer aldığı indekse uygun olarak (örneğin: Index Medicus, Medline, Pubmed, Web of Science, TR Dizin, vb.) kısaltılmalı ve varsa DOI numaraları mutlaka eklenmelidir. Dergilerin kısaltmaları için NLM tarafından yayınlanan dergilerin listesine http://bit.ly/2lJkey3 adresinden ulaşılabilir. Dergi ismi bu listelerde yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. Eğer kullandığınız kaynak için ilgili sitede Vancouver formatında kaynak gösterimi mevcut ise buradan kopya oluşturarak referans listesine eklemeniz önerilir. Metin içinde kaynak gösterimi ve yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

Dergi:

Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir.
Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Steps to success. Crit Care Nurse. 2015;35(1):82-8. doi: 10.4037/ccn2015701.
Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk üç yazar belirtilir.
Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane MD, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ. 2012;344:e1717. doi: 10.1136/bmj.e1717.
Makalenin DOI numarası yok ise internet ulaşım adresi verilir.
Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac surgery. Am J Crit Care. 2003;12(3):535-44. Available from: http://ajcc.aacnjournals.org/content/12/6/535.full.pdf+html?sid=f587c6d5-92a3-4971-8367-f18cd1cd63f0

Dergi eki (Supplement):

Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough? Crit Care Nurse. 2003;23(Suppl 5):2-15. Available from: http://ccn.aacnjournals.org/content/23/5/S2.full.pdf+html

Kitap:

Jarvis C. Physical Examination and Health Assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.
Editör bilgisi var ise:
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Kitap içi bölüm:

Finke LM. Teaching in nursing: the faculty role. In: Billing DM, Halstead JA, editors. Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. 3rd ed. USA: Saunders & Elsevier; 2009. p. 3-17.

Çeviri kitap:

Ferry DR. ECG in Ten Days [On Günde Temel Elektrokardiyografi]. Kahraman M, translator. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001.

Çeviri kitap bölümü:

Tolay E. Planlamanın temelleri. In: Robbins SP, Decenzo DA, Coulter M. editors. Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Öğüt A, translator. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2013. p. 104-29.

Elektronik kitap:

Akdag R. The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. Available from: http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_program_in_turkey_january_2009
Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical Neurology. 9th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2015. Available from: http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1194

Elektronik rapor/doküman:

World Health Organization. World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. 1st ed. France; 2008. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70460/1/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir; 2007. Available from: http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf

Tezler:

Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik [master’s thesis]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2010.
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

4. ETİK

İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi, bilimsel yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda Committee on Publication Ethics (COPE) akış şemalarını temel almaktadır (bknz. www.publicationethics.org.) Ayrıca gönderilen tüm yazılar değerlendirme sürecinde örtüşme veya metin benzerliklerine karşı intihal inceleme yazılımı (iThenticate) ile taranır.

Yazar(lar), insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda katılımcı bireylerden Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını yazılarında belirtmeli ve çalışmanın yapıldığı kurumun Etik Kurulu veya eşdeğeri bir kuruldan alınan onay belgesini yazıyla birlikte göndermelidir. Olgu sunumlarında, her olgunun kendisine ait bilgilerin yayın amacıyla kullanılacağına dair bilgilendirildiğini gösterir bir belgenin de sunulması gerekir.

İnsan ve Hayvan Deneklerin kullanıldığı çalışmalarda ulusal ve uluslararası güncel mevzuatlara uygun olarak yürütüldüğü ve etik kurul izni alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul onayı alınması gereken çalışmalarda, bu onayın gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır. Ayrıca, tüm çalışmalarda “Helsinki Deklarasyonu”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten sonra yazılı veya sözlü izinleri alınmalıdır.

5. YAZARLIK

Gönderilen makalede yazar olarak sıralanan tüm bireyler çalışmaya yeterli emek vermiş olmalı, yazarlık kriterlerini karşılamalı ve katkıda bulunduğu içerik ile ilgili olarak sorumluluk almalıdır. Yazarlık hakkında daha detaylı bilgiyi ICMJE sayfasında bulabilirsiniz.

6. ÖN YAZI (COVER LETTER)

Her makale bir ön yazı ile gönderilmelidir. Ön yazıda aşağıdaki ifadeler bulunmalıdır:
1. Tüm yazarlar yazarlık kriterlerini karşılamaktadır.
2. Gönderilen yazı eş zamanlı olarak başka bir dergiye yollanmamış ve hali hazırda başka bir dergi tarafından değerlendirilmemektedir.
3. Yazı içeriğinin hiç bir kısmı daha önce yayınlanmamıştır.
4. Yazı tüm yazarlar tarafından okunmuş ve onaylanmıştır.
Tüm editöryal yazışmaların yapılacağı yazarın adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde kısa bir paragraf ile gönderilen yazının önemine vurgu yapılabilir.

7. YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

Yazılar yalnızca internet üzerinden kabul edilecektir. Online Makale Toplama ve Değerlendirme Sistemi “https://www.journalagent.com/icvsr/” yazı online yüklenirken Makale ve Özet Bilgileri, Kurum Bilgileri, Yazar Bilgileri, Sorumlu Yazar Bilgileri, Makale Başlığı, Makale Türkçe ve İngilizce Özeti, Türkçe ve İngilizce Anahtar kelimeler, Editöre Not, Dosya Yükleme (Tam Metin - Kaynaklar - Tablo - Resim - Grafik - Editöre not) sisteme ayrı ayrı aşamalı kaydedilmektedir. Özet ve tam metin içinde çalışmaya ait kişi ve kurum bilgileri bulunmamalıdır.
Dijital dosyalar aşağıdaki sıra ile yüklenmelidir.

• Makale dosyası (Tam Metin) büyük harfle makale başlığı ile isimlendirilmelidir. Sadece sırasıyla “Başlık (Türkçe-İngilizce) - Kısa Başlık (Türkçe - İngilizce)”, “Giriş”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma”, “Teşekkür (varsa) - Çıkar Çatışması” içermelidir. Bölümlerin her biri ayrı sayfalarda başlayacak şekilde sunulmalıdır. Yazı bölümlerinin başlıkları büyük harfle sayfanın sol başında yer almalıdır. Tüm sayfalar sağ alt köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.
• Kaynaklar dosyası ayrıca kaydedilmelidir.
• Tablolar iki satır aralıklı olarak her biri ayrı bir sayfada hazırlanmalı ve her tablonun üstünde numarası ve başlığı olmalıdır. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer yazılmalıdır. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne gönderilmelidir.
• Şekil, grafik, resim ve altyazıları iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
• Telif hakkı devir formu

8. YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide basılmamış olması ve İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gerekir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların değerlendirmeye alınması için, gönderilen yazıya tüm yazarların onay verdiklerine dair “The Istanbul Cardiac And Vascular Surgery Research Journal (ICVSR)” Olur Belgesi” eklenmiş olmalıdır.

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler Türkçe ya da İngilizce olabilir. Değerlendirmeye gönderilecek Türkçe metinlerin Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna uygun olması ve dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin kendi yazım kurallarımıza göre kullanılması gerekir.

Gönderilen tüm yazılar önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi yayın kurulu yayınlaması uygun görülmeyen, yazım kuralları ve gerekliliklerini yerine getirmeyen veya içerik olarak yeterli bulunmayan bazı yazılar bu aşamada yazarlara geri gönderilir. Yayın kurulu tarafından uygun görülen yazılar daha detaylı değerlendirmeler için hakemlere gönderilir. Yazıların kabulü orijinallik, bilimsel içerik ve çalışmanın konusu ile ilgili derginin yayın dengesine bağlıdır. Yazı hakkında verilen karar genellikle 6 hafta içinde yazarlara e-posta yolu ile bildirilir.

9. YAYIN ÜCRETİ

İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi açık erişimli bir dergidir. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Yayınlar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

10. İLETİŞİM

Online makale sistemi kullanımı ile ilgili sorularınız için:

Logos Yayıncılık Tic. A.Ş.
Yıldız Posta Cad., Sinan Apt. No:36 K.12 D: 66/67
34349 Gayrettepe-İstanbul
Tel: (0212) 288 05 41 - 288 50 22
Faks: (0212) 211 61 85
e-posta: logos@logos.com.tr

 
Copyright © 2018 ICVSR All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale