ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Volume : 1 Issue : 1 Year : 2018

Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


A Rare Complication of Iliac Artery Aneurysm Repair in Patient with Behçet’s Disease: Psoas Muscle Abscess []
. 2018; 1(1): 20-23 | DOI: 10.5222/ICVSR.2018.32932  

A Rare Complication of Iliac Artery Aneurysm Repair in Patient with Behçet’s Disease: Psoas Muscle Abscess

Onur S. Göksel, Helin El, Akif Önalan, Emre Gök, İhsan Bakır, Ufuk Alpagut
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Turkey

Objectives: Vascular involvement in Behcet’s disease is rare, but may be at the forefront of the clinical picture with possible life-threatening scenarios. We present our experience with a rare complication following surgical repair of a right external iliac artery aneurysm in a patient with Behçet’s disease.
Material and Methods: A 22-year old man was referred to our cardiovascular surgery clinic with fever and chills, right lower abdominal pain and pus drainage from the superior end of the right femoral vertical incision scar. He had a history of therapy for Behcet’s disease and a surgical repair for a distal external iliac aneurysm with an 8 mm ePTFE tube graft interposition almost 3 months ago at another clinic.
Results: Patient was scheduled for an open drainage of pus with entry through a right lower retroperitoneal incision. Throughout surgery, the graft was observed to be intact with firm adhesion to the peripheral tissues and no sign of graft infection or hematoma. Femoral incision scar was debrided and deep cultures were withdrawn.
Conclusion: Although rare, patients with arterial complications should be followed with utmost concern for such clinical situations besides the widely-described and recurrent spectrum of complications.

Keywords: Behcet’s disease, aneurysm, infection, pseudoaneurysm


Behçet Hastalığında İlyak Arter Anevrizmasının Tamirinin Nadir Bir Komplikasyonu: Psoas Kas Apsesi

Onur S. Göksel, Helin El, Akif Önalan, Emre Gök, İhsan Bakır, Ufuk Alpagut
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Behçet hastalığında vasküler tutulum nadir görülür ancak bazı durumlarda hayatı tehdit eden senaryolara sahip klinik resmin ön planında olabilir. Bu çalışmada behçet hastalığı olan bir hastada sağ eksternal iliyak arter anevrizmasının cerrahi onarımını takiben nadir görülen bir komplikasyonla ilgili deneyimimizi sunuyoruz.
Gereç ve Yöntem: 22 yaşındaki erkek ateş ve titreme, sağ alt karın ağrısı ve sağ femur dikey insizyon skarının üst ucundaki püs drenajı ile kardiyovasküler cerrahi kliniğine yönlendirildi. Behçet hastalığı için tedavi öyküsü ile yaklaşık 3 ay önce başka bir klinikte 8 mm ePTFE tüp greft interpozisyonu ile distal dış ilyak anevrizma için cerrahi bir onarımı vardı.
Bulgular: Hastaya, sağ alt retroperitoneal insizyon yoluyla giriş ile birlikte pus açık drenajı yapılması planlandı. Ameliyat boyunca, greft enfeksiyonu ya da hematom belirtisi olmadan greftin periferik dokulara sıkıca yapıştığı anlaşıldı. Femur insizyon yara izi kırıldı ve derin kültürler alındı.
Sonuç: Seyreklik aralığına rağmen, arteriyel komplikasyonları olan hastalar, yaygın olarak tanımlanan ve tekrar eden komplikasyon spektrumunun yanı sıra, böyle klinik durumlar için son derece dikkatli takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, anevrizma, enfeksiyon, psödoanevrizma


Onur S. Göksel, Helin El, Akif Önalan, Emre Gök, İhsan Bakır, Ufuk Alpagut. A Rare Complication of Iliac Artery Aneurysm Repair in Patient with Behçet’s Disease: Psoas Muscle Abscess. . 2018; 1(1): 20-23

Corresponding Author: Onur S. Göksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 ICVSR All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale