ISSN 2587-1145

TR    ENG

 

Volume : 1 Issue : 1 Year : 2018

Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
 
  Search


Does Countries’ Income Status and Cardiovascular Research Performance Effect Cardiovascular Mortality Rates? []
. 2018; 1(1): 7-19 | DOI: 10.5222/ICVSR.2018.09719  

Does Countries’ Income Status and Cardiovascular Research Performance Effect Cardiovascular Mortality Rates?

Gülay Ekinci1, İhsan Bakır2
1Istanbul University, Faculty of Health Sciences, Health Management Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study was to evaluate the relationship between global mortality rates and the income distribution of countries with the Scientific Publication Impact Value (SPIV).
METHODS: This study is a ‘scientometric’ research. We analized World, Countries and Groups Number of Scientific Publications - Medical Sciences, 2010-2015 report, World Health Organization (WHO) Noncommunicable Diseases Country Profiles 2014 and How does the World Bank classify countries? 172 countries with a combination of both data on income status and Noncommunicable Diseases (NCD) mortality rates from 194 countries in line with the data obtained from all three reports were subjected to descriptive methods and correlation analysis. SPSS 23 program was used in the analysis.
RESULTS: There is a highly positive correlation between income status of the countries and SPIV of Cardiovascular Diseases (CVD) (p=0.000 and r= 0.58). There is a highly positive correlation between income status of the countries and SPIV of Peripheral Vascular Diseases (PVD) (p=0.000 and r= 0.638). There is a weakly negative correlation between cardiovascular mortality rates and the income status of the countries making publications in the field of CVD (p=0.092 and r= -0.251). There is a weakly negative correlation between cardiovascular mortality rates and the income status of the countries making publications in the field of PVD (p=0.150 and r= -0.218). There is a highly negative correlation between cardiovascular mortality rates and SPIV of CVD (p=0.000 and r= -0.525). There is a moderately weak negative correlation between cardiovascular mortality rates and SPIV of PVD (p=0.005 and r= -0.413). There is a moderately weak but positive correlation (p<0.05 and r= 0,435) between the income status of countries (that does not make scientific publications in the field of CVD), and cardiovascular mortality rates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the study, CVD is the biggest threat to more than 2 billion people in the world; but also an important burden on countries’ health spending and economic development. Statistically significant relationships were found between the mortality rates and country incomes and impact factor of scientific publications.

Keywords: Heart, cardiovascular, scientific publication, impact value, mortality


Ülkelerin Gelir Durumu ve Kardiovasküler Yayın Performansı, Kardiovasküler Mortalite Oranlarını Etkiler mi?

Gülay Ekinci1, İhsan Bakır2
1İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul,Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda küresel mortalite oranları ile Bilimsel Yayın Etki Değeri (BYED) ve ülkelerin gelir durumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu makale ‘scientometric’ bir araştırmadır. Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Tıbbi Bilimler, 2010-2015 raporu, WHO Noncommunicable Diseases Country Profiles 2014 ve How does the World Bank classify countries? raporları incelenmiştir. Her üç rapordan elde edilen veriler doğrultusunda 194 ülkeden gelir durumu ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) mortalite oranlarına ait her iki verinin bir arada olduğu 172 ülke tanımlayıcı metodlar ve korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Analizlerde SPSS 23 programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Ülkelerin gelir miktarı ile Kardiyovasküler Hastalıklar (KVH) alanında yapılan BYED arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde güçlü bir ilişki vardır (p=0,000 ve r=0,58). Ülkelerin gelir miktarı ile Periferik Damar Hastalıkları (PDH) alanında yapılan BYED arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde güçlü bir ilişki vardır (p=0,000 ve r= 0,638). KVH alanında yayın yapan ülkelerin gelir miktarı ile kardiovasküler mortalite oranları arasında negatif yönlü düşük düzeyde zayıf bir ilişki vardır (p=0,092 ve r= -0,251). PDH alanında yayın yapan ülkelerin gelir miktarı ile kardiovasküler mortalite oranı ile arasında negatif yönlü düşük düzeyde zayıf bir ilişki vardır (p=0,150 ve r= -0,218). Kardiovasküler mortalite oranı ile KVH alanında yapılan yayınların BYED arasında negatif yönlü yüksek düzeyde güçlü bir
ilişki vardır (p=0,000 ve r= -0,525). Kardiyovasküler mortalite oranı ile PDH alanında yapılan yayınların BYED arasında negatif yönlü orta düzeyde zayıf bir ilişki vardır (p=0,005 ve r=-0,413). KVH alanında bilimsel yayın yapmayan ülkelerin gelir miktarı ile kardiovasküler mortalite oranları arasında pozitif yönlü orta düzeyde zayıf bir ilişki vardır (p<0,05 ve r= 0,435).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KVH dünyada 2 milyardan fazla insan için en büyük birinci tehdit unsuru olup; ülkelerin sağlık harcamaları ve ekonomik gelişmeleri açısından da önemli bir yük ihtiva etmektedir. Çalışmamızda ülkelerin gelirleri, bilimsel yayınlarının etki değeri ve mortalite oranları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalp, kardiovasküler, bilimsel yayın, etki değeri, mortalite


Gülay Ekinci, İhsan Bakır. Does Countries’ Income Status and Cardiovascular Research Performance Effect Cardiovascular Mortality Rates?. . 2018; 1(1): 7-19

Corresponding Author: Gülay Ekinci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 ICVSR All Rights Reserved
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale